Homemade Sex Toys


 

男人性玩具:   
瓜球蛋    
汽球包裹性交    
高脚酒吧凳子    
蹦蹦跳跳的大袋子    
卷状保险套    
靡丽短袜    
自添鸡巴    
沙发情人    
扭断的海绵    
泡泡包    
肥皂洞洞    
女人性玩具:   
拉毛毯    
意向不到的香蕉    
海滩水球    
气球摩擦    


 

靡丽短袜
第一步: 卷起短袜
拿一只短袜并卷起来象 一个油炸圈饼。

第二步: 放一只外科手套在内
P放一只外科手套在卷好的短袜内。缠住手套的底部,然后拉开手套口放一些润滑油在里面。

第三步: 啊啊啊!
开始吧。你同时也可放在两个枕头间或你的床垫间,抽动吧--真舒服!

 

Copyright 2007 XingLiuXing.com, all rights reserved.